Programi për Interes Publik, Barazi Gjinore dhe Sfidat të Reja fokusohet në tejkalimin e hendekut ndërmjet institucioneve publike dhe përbërësve nëpërmjet promovimit të parimeve të qeverisjes së mirë, si transparenca institucionale dhe llogaridhënia publike.

D4D punon për të inkurajuar institucionet publike që të përmirësojnë standardet e tyre të qeverisjes dhe të krijojnë hapësirë për diskutim publik dhe përfshirje të qytetarëve në mbajtjen e këtyre institucioneve përgjegjëse. Brenda sferës së interesit publik, D4D përpiqet të rrisë ndërgjegjësimin për rëndësinë e pjesëmarrjes më të gjerë të publikut në vendimmarrje, përmes avokimit dhe shprehjes së shqetësimeve të grupeve të margjinalizuara. Trajtimi i kufizimeve dhe mundësive me të cilat përballen gratë në avancimin e pozitave miqësore për gratë që promovojnë dhe mbështesin udhëheqjen e politikave të grave dhe përfaqësimin substancial të grave, ende nuk është arritur.