Ky program i kushtohet përmirësimit të proceseve demokratike përmes zgjedhjeve të lira dhe të drejta, si dhe përmes demokratizimit të partive politike.

D4D bashkëpunon me hisedarë kyç të zgjedhjeve, dhe është e përfshirë në një varg aktivitetesh të ndërlidhura me zgjedhjet, që nga edukimi i votuesve dhe vëzhgimi i zgjedhjeve, trendet e votimit, drejtësia në zgjedhje, avokimi dhe reforma zgjedhore dhe përmirësimi i listës të votuesve. Për ta mbështetur demokratizimin e partive politike, D4D ka bërë hartën e ideologjive të partive dhe përmes avokimit punon për ta përmirësuar legjislacionin përkitazi me transparencën dhe llogaridhënien e partive politike, rritjen e përfaqësimit gjinor në organet menaxhuese të zgjedhjeve dhe përfshirjen e të rinjve në vendim-marrje.

Mungesa e përkrahjes financiare shihet si pengesë për avancimin e rinisë brenda subjekteve politike!

Bashkëpunim ndërpartiak mes të rinjve mund të sjell më shpejtë ndryshimet tek grupet e synuara!

Zgjedhjet dhe Partitë Politike

12 Prill 2021 D4D

Përfshirja e grave në Trupat Menaxhues Zgjedhor