Ky program është ideuar që të shqyrtojë dhe vlerësojë opsione të larmishme të politikave me synimin që ta përmirësojë politikëbërjen në dobi të mirëqenies së përgjithshme në shoqëri.

Me kapacitetet e veta të brendshme, D4D njihet si një institut i besueshëm sa i përket analizës së politikave dhe hulumtimit. Ne mëtojmë të paraqesim propozime për politika të cilat janë  të zbatueshme, autentike dhe gjithëpërfshirëse për interesin publik. Për të arritur këtë, D4D bashkëpunon me akterë të larmishëm relevantë, duke përfshirë institucionet e nivelit lokal dhe qëndror, si dhe shoqërinë civile.

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

31 Maj 2022 Instituti D4D

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

13 Prill 2022 Instituti D4D

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

13 Janar 2022 Instituti D4D

Komentet e qytetarve në facebook për 11 gratë kandidate për Kryetare të Komunave