Objektivi specifik i programit është të ''promovojë pjesëmarrjen qytetare dhe parimet e qeverisjes së mirë përmes hulumtimit dhe rekomandimeve të politikave për zgjedhjet, partitë politike dhe bashkëpunimin rajonal''.

D4D bashkëpunon me hisedarë kyç të zgjedhjeve, dhe është e përfshirë në një varg aktivitetesh të ndërlidhura me zgjedhjet, që nga edukimi i votuesve dhe vëzhgimi i zgjedhjeve, trendet e votimit, drejtësia në zgjedhje, avokimi dhe reforma zgjedhore dhe përmirësimi i listës të votuesve. Për ta mbështetur demokratizimin e partive politike, D4D ka bërë hartën e ideologjive të partive dhe përmes avokimit punon për ta përmirësuar legjislacionin përkitazi me transparencën dhe llogaridhënien e partive politike, rritjen e përfaqësimit gjinor në organet menaxhuese të zgjedhjeve dhe përfshirjen e të rinjve në vendim-marrje.

Tituj të Bujshëm dhe Teori Konspirative

Rikthimi i lajmeve të publikuara vite më parë si ngjarje aktuale

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

14 Maj 2024

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

29 Prill 2024

Projektligji për riprodhim të asistuar-IVF