Instituti D4D

Qëllimi i këtij studimi është të rishikojë modalitetet dhe qëndrueshmërinë e një fondi të sigurimeve shoqërore, i cili do të përdoret për të mbuluar lejen e lehonisë dhe lejen prindërore. Mbrojtja e të ardhurave të prindërve të rinj është një temë e cila ka tërhequr interes të konsiderueshëm gjatë dekadës së fundit. Në veçanti, mbrojtja […]

Reformat në përgjithësi janë veprime që ndërmerren për të ndryshuar apo korrektuar ndonjë organizatë, sistem apo të ngjashme. Reforma e administratës publike në Kosovë është kërkuar në vazhdimësi në nivelin nacional. Qëllimi i këtij punimi është më specifik, dhe tenton të analizoj nëse është e nevojshme që të ketë reformë të administratës në nivelin lokal […]