Visar Sutaj

Në demokraci, pavarësia e autoriteteve rregullatore është parakusht për forcimin e ndarjes së pushteteve dhe rregullimin e tregjeve. Mbi të gjitha, shkalla e pavarësisë së autoriteteve rregullatore i përcakton standardet e cilësisë dhe kushtet e qasjes në sektorët që rregullohen. Megjithatë, nëse u nënshtrohen ndërhyrjeve të jashtme, qofshin ato politike ose që ndërlidhen me industrinë, […]

Në çdo demokraci, pavarësia e autoriteteve/institucioneve rregullative apo rregullatorëve është parakusht për ofrimin e shërbimeve cilësore ndaj publikut për një çmim të arsyeshëm. Në rast se këto institucione i parashtrohen ndikimit politik, atëherë performanca dhe qëndrueshmëria e tyre vihet në pikëpyetje. Në rastin e Kosovës, ndikimi politik ka qenë i shprehur në përzgjedhjen e anëtarëve […]

Ky punim analizon shkallën e zhvillimit dhe përfshirjen e shoqatave me anëtarësi në çështjet publike. Gjetjet kryesore tregojnë që shumica e shoqatave në Kosovë nuk kanë një bazë të mirëfilltë të anëtarësisë, përfitojnë pak nga puna vullnetare dhe nuk janë në gjendje të ndikojnë në agjendën publike. Ky punim është përgatitur me kontribut nga: Fjolla […]

Ky raport prezanton rezultatet e një auditimi të listës së votuesve të Kaçanikut të bërë së fundmi me qëllim që të matet niveli i pasaktësive dhe parregullsive. Gjithashtu, raporti paraqet rekomandime për të adresuar ato. Përderisa Kaçaniku mund të jetë vetëm një rast, ky punim dhe të gjeturat e tij mund të përdoren ose si […]