• Shqip

THIRRJE PËR APLIKIM PËR GRANTE TË VOGLA / POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE ZA MALE GRANTOVE

19.08.2020

Përveç rrezikimit të shëndetit publik, pandemia COVID-19 në mënyrën disproporcionale po dëshmon t’a afektojë mirëqenien sociale në Kosovë. Duke marrë parasysh situatën aktuale socio-ekonomike të grave, kriza shëndetësore ka potencialin për të përkeqësuar pabarazitë ekzistuese gjinore në Kosovë përderisa gratë në tregun e punës janë më të cenueshme ndaj pasigurisë së krijuar ekonomike. Andaj, D4D ju fton të aplikoni me propozime emergjente për grante të vogla për të lehtësuar gjendjen e krijuar.

Qëllimi i këtyre granteve është avokimi për rritjen e qasjes së grave në tregun e punës në nivelin lokal si dhe qëndrueshmërinë në tregun e punës pas COVID-19. Organizatat e përzgjedhura, do të përfitojnë poashtu edhe mbajtjen e një trajnimi përmes platformës online për ngritjen e fondeve dhe avokimit.

KUSH MUND TË APLIKOJË?

 • OJQ‐të e grave në nivel lokal dhe shoqatat me përvojë në adresimin e qasjes së grave në tregun e punës;
 • Entitetet e grave (formale dhe jo‐formale) që adresojnë qasjen e grave në tregun e punës në nivel komunitar;
 • Organizata ose subjekte të drejtuara nga gratë vullnetare;

Projektet/iniciativat e pranueshme për financimin e granteve përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në:

 • Avokimi në nivel lokal për ndryshime të caktuara të rregulloreve që rrisin drejtpërsëdrejti ose tërthorazi qasjen e grave në tregun e punës pas ndikimit nga pandemia Covid-19;
 • Lehtësimi i bashkëpunimit ndërmjet sektorit privat dhe shoqatave të sipërmarrësve të udhëhequra nga gratë dhe/ose ndërmarrjeve sociale të grave, kooperativave;
 • Forcimi i kapaciteteve të grave të tjera përmes ofrimit të informatave për trajnime, iniciativa për ngritjen e kapaciteteve dhe shkathtësive të tjera të punës;
 • Lehtësimi i qasjes në informacione dhe burime të tjera në lidhje me rimëkëmbjen ekonomike;
 • Analiza hulumtuese për situatën e grave në Kosovë gjatë pandemisë (ekonomike dhe sociale);
 • Partneritetet që përfshijnë anëtarë të autoriteteve vendimmarrëse (psh. Kuvendin Komunal) dhe gratë në nivel lokal.

Shënim: Një aplikacion duhet të përputhet me kriteret e caktuara në thirrje për të vazhduar në fazën e vlerësimit. Aplikacionet që nuk respektojnë rregullat e thirrjes, do të refuzohen. Vendi dhe kohëzgjatja e propozuar përfshinë shtatë regjionet e Kosovës (Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Gjakovë, Prizren, Ferizaj, Gjilan). Aktivitetet duhet të implementohen brenda periudhës prej maksimum 2 muajve prej datës që granti fitohet. Të gjitha aktivitetet duhet të mbahen në përputhje me masat dhe vendimet e marra nga Qeveria e Republikës së Kosovës në lidhje me pandeminë COVID-19.

DATAT E APLIKIMIT

Data e fundit për aplikim është 1 shtator 2020, deri në orën 17:00 në e‐mail adresën grants@d4d‐ks.org

Thirrjen e plotë dhe formën për aplikim i gjeni më poshtë.


Sem što je ugrozila javno zdravlje, pandemija KOVIDA-19 pokazuje da nesrazmerno utiče i na socijalno blagostanje na Kosovu. Imajući u vidu aktuelnu socio-ekonomsku situaciju žena, zdravstvena kriza nosi potencijal da pogorša postojeće rodne nejednakosti na Kosovu, sa time da su žene na tržištu rada još ranjivije, zbog nastale ekonomske nesigurnosti. Zbog toga vas D4D poziva da se prijavite i podnesete hitne predloge projekata za male grantove za ublažavanje nastale situacije.

Svrha ovih grantova je da se njima zagovara povećanje pristupa žena tržištu rada na lokalnom nivou kao i njihova održivost na tržištu rada nakon KOVIDA-19. Izabrane organizacije će takođe ostvariti pogodnosti obuke, putem onlajn platforme, o prikupljanju finansijskih priloga i zagovaranju.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Ženski NVO-i sa lokalnog nivoa i udruženja iskusna u bavljenju pitanjem pristupa žena tržištu rada;
 • (Formalni i neformalni) subjekti žena, koji se bave zagovaranjem pristupa žena tržištu rada na nivou zajednice;
 • Organizacije ili subjekti koje vode volonterke;

Projekti / inicijative prihvatljivi za finansiranje grantova obuhvataju, ali nisu ograničeni na:

 • Zagovaranje određenih izmena propisa na lokalnom nivou, koje posredno ili neposredno povećavaju pristup žena tržištu rada, nakon uticaja pandemije kovida-19;
 • Olakšavanje saradnje između privatnog sektora i preduzetničkih udruženja koje vode žene i / ili ženskih socijalnih preduzeća, zadruga;
 • Jačanje kapaciteta drugih žena, pružanjem informacija o obuci, inicijativama za izgradnju kapaciteta i drugih radnih veština;
 • Olakšavanje pristupa informacijama i drugim resursima u vezi sa ekonomskim oporavkom;
 • Ispitivanja o situaciji žena na Kosovu tokom pandemije (ekonomskoj i socijalnoj);
 • Partnerstva koja uključuju članove organa za odlučivanje (npr. skupština opštine) i žene sa lokalnog nivoa.

Napomena: Svaka prijava mora da ispuni kriterijume iz poziva, kako bi se moglo pristupiti njenoj daljoj proceni. Prijave koje ne ispoštuju pravila poziva biće odbijene. Predložena lokacija i trajanje obuhvata sedam regiona na Kosovu (Priština, Mitrovica, Peć, Đakovica, Prizren, Uroševac, Gnjilane). Aktivnosti se moraju sprovesti u roku od najviše 2 meseca od dana dobijanja granta. Sve aktivnosti moraju se održati u skladu sa merama i odlukama koje je donela Vlada Republike Kosovo u vezi sa pandemijom KOVIDA-19.

ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE

Krajnji rok za prijavljivanje je 1. septmbra 2020, do 17.00 časova na e-mejl adresi grants@d4d‐ks.org

Kompletan poziv i obrazac za prijavu možete naći dole.