Animacion – Dialog Social për Fuqizim

08.02.2018

Puna e denjë është bazë per shoqëri gjithëpërfshirëse, të qëndrueshme dhe të zhvilluar.Në mënyrë që të sigurohet përfaqësim i duhur i nevojave dhe kërkesave të të rinjve dhe grave në punë, është e rëndësishme të krijohet dialog social me partnerët social, në funksion të mbrojtjes dhe promovimit të interesave të përbashkta të punëtorëve.

Rritja e përfshirjes së grave dhe të rinjve në tregun e punës dhe në organizata sindikale në Kosovë është parakusht i integrimit të plotë tëtyre si fuqi punëtore dhe garantimit të kushteve të dinjitetshme të punës – të promovuara në Agjendën për Punë të Dinjitetshme të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO).

Ky animacion u krijua në kuadër të projektit “Dialog Social për Fuqizim”, i cili implementohet nga Instituti D4D, me mbështetje nga EYE. EYE është projekt i Zyrës Zvicerane për bashkëpunim dhe zbatohet nga konsorciumi i Helvetas Swiss Cooperation dhe MDA.