Editorialet

Dhjetë vite pas pavarësisë, Kosova vazhdon ende të ketë probleme të mëdha me ekonominë e qëndrueshme, këto probleme janë reale dhe të prekshme duke parë numrin e madh të papunësuarve në vend sidomos tek të rinjtë dhe gratë. Ekonomia jo stabile është “përparësi” vetëm për “korporatat” e mëdha të cilat punësojnë punëtorë pa kritere dhe […]

Shoqëria jonë po rrëshqet ngadalë në një “popullatë lëvizëse” brenda trupit ekonomik evropian me shpresën për të gjetur një shtegdalje nga pamundësia ngulfatëse e realizimit të aspiratave të tyre ekonomike e shoqërore. Kjo natyrshëm vije si pasojë e zotërimit të një klime të pafavorshme institucionale për të përmbushur pritshmëritë dhe kërkesat qytetare. Arsyet e largimit […]

Qeveria përmbylli një cikël katërvjeçar të një akti nënligjor që u mundëson viktimave të dhunës seksuale në luftë të përfitojnë nga skema e pensioneve. Por, ende ka pikëpyetje se çfarë mund të ndryshojë kjo skemë e vonuar dhe e mangët. Gati dy dekada pas, statusi dhe kompensimi për viktimat është njohje e shtetit për dhembjen […]

Qytet me teatër të shfrytëzuar gati se vetëm për mbajtjen e fushatave elektorale, qytet pa kinema, pa qendra rekreative, e mos të flasim për gjendjen e disa shkollave, me një fjalë “Qytet i pamundësive”. Të rinjtë ende jo plotësisht mund  t’i fusim në grupin e njerëzve të frustruar dhe rebeluar ndaj qeverisjes, qoftë asaj lokale […]

Si shumë vende tjera të botës edhe Kosova është duke bërë përpjekje të reformojë arsimin në mënyrë që të arrijë zhvillimin e shkathtësive të nevojshme, te nxënësit për t’ju përgjigjur zhvillimeve të shekullit 21.. Reformat kryesore të iniciuara në këto vitet e fundit në Kosovë kanë ardhur si shtytje e politikës qendrore të vendit. Politikbërësit […]

Pushimi prindëror nuk duhet të konsiderohet si privilegj por si një e drejtë që i takon të dy prindërve. Me ligjin aktual të punës grave ju takojnë 12 muaj pushim, duke përfshirë nëntë muaj pushim me pagesë dhe tre muaj pushim pa pagesë. Për gjashtë muajt e parë punëdhënësit paguajnë 70% të pagës së saj të […]