Sa menoni se do të jetë e vështirë për gratë të gjejnë vende pune pas pandemisë COVID-19?

19.10.2020

Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) ka zhvilluar një anketë mbi efektin e pandemisë Covid – 19 në punësimin e grave. Rezulatatet tregojnë se shumica dërmuese e të anketuarëve besojnë se pandemia e ka vështirësuar punësimin e grave. Të anketuarit me nivel më të ulët të të ardhurave personale si dhe ata të papunësuar besojnë se vështirësia e punësimit të grave pas pandemisë është shumë e lartë.

Kjo infografikë është realizuar në kuadër të projektit “Rritja e qasjes së grave në punësim”, i mbështetur nga Ambasada Mbretërore Norvegjeze në Prishtinë.

 

Të tjerat

A keni pasur kontakt me zyrën e punësimit gjatë kohës së pandemisë?

Si ka ndikuar panemia COVID-19 në vendin tuaj të punës?

Përfituesit e masave të Pakos Emergjente të ndara në gjini