A keni pasur kontakt me zyrën e punësimit gjatë kohës së pandemisë?

19.10.2020

Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) ka zhvilluar një anketë mbi efektin e pandemisë Covid – 19 në punësimin e grave. Shumica e të anketuarve nga të dy gjinitë tregojnë se kanë kontaktuar zyrat e punësimit si rezultat i humbjes së vendeve të tyre të punës si dhe për të përfituar nga Pakoja Emergjente Fiskale.

 

Kjo infografikë është realizuar në kuadër të projektit “Rritja e qasjes së grave në punësim”, i mbështetur nga Ambasada Mbretërore Norvegjeze në Prishtinë.

Të tjerat

Sa menoni se do të jetë e vështirë për gratë të gjejnë vende pune pas pandemisë COVID-19?

Si ka ndikuar panemia COVID-19 në vendin tuaj të punës?

Përfituesit e masave të Pakos Emergjente të ndara në gjini