A keni dëgjuar ndonjëherë për zyren e punësimit në komunën tuaj?

15.11.2019

Instituti D4D së fundmi ka realizuar një hulumtim lidhur me njohuritë e qytetarëve për zyrat e punësimit. Të dhënat janë ofruar përmes infografikave.

Ky hulumtim është realizuar në kuader të projektit “Rritja e qasjes së grave në punësim”, të përkrahur nga ambasada norvegjeze mbretërore në Prishtinë.

Të tjerat

Sa konsideroni se jeni të informuar për punën e komunës tuaj?

Në cilat shërbime komunale ka pasur përmirësime?

Sa jeni të kënaqur me shërbimet komunale?