Konferencë me të gjitha Institucionet nënshkruese të Memorandumit të Bashkëpunimit për Procesin Zgjedhor

13.02.2021

Sot më datë 12 shkurt 2021, Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) mbajti konferencën me të gjitha Institucionet nënshkruese të Memorandumit të Bashkëpunimit për Procesin Zgjedhor në lidhje me përgatitjen e institucioneve për mbarëvajtjen e procesit zgjedhor. Bashkëngjitja edhe e Komisionit të Pavarur të Mediave në Memorandum do të mundësojë koordinimin më të mirë që këto zgjedhje të jenë edhe më transparente dhe më demokratike.

Vota është personale, e barabartë, e lirë dhe e fshehtë thuhet në Kushtetutën e Republikës së Kosovës kur flitet për të drejtën zgjedhore dhe të pjesëmarrjes. Ky duket si një përkufizim i shkurtë, por që kjo të arrihet na duhet në angazhim i përhershëm. Gjatë konferencës u potencua se në mënyrë që kjo e drejtë të ushtrohet, duhet një sistem zgjedhor përmes të cilit garantohet fshehtësia, liria dhe barazia e votës. Prandaj edhe Memorandumi i Bashkëpunimit është tregues i qartë i vullnetit të përbashkët të të gjitha institucioneve për të bashkëpunuar me qëllimin që të gjitha proceset zgjedhore të zhvillohen në përputhje me ligjin por edhe të reagohet kur cenohet integriteti i tyre dhe e drejta e votës. U theksua gjithashtu se gëzojmë faktin që Kosova si shtet i ri ka arritur të organizojë zgjedhjet e lira, demokratike dhe në pajtim me standardet ndërkombëtare.

Pjesë e panlit në këtë konferencë ishin përfaqësuesit e Institucioneve: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), Policia e Kosovës (PK), Prokurori i Shtetit (PSh), Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK) dhe Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM).

Instituti D4D vlerëson se bashkëpunimi ndërinstitucional është i domosdoshëm për t’i shërbyer zgjedhjeve të lira dhe demokratike andaj edhe do të vazhdojë me përkushtim bashkëpunimin dhe koordinimin me të gjitha institucionet jo vetëm në ditën e zgjedhjeve por në mënyrë aktive.