Në cilat shërbime komunale ka pasur përmirësime?

28.06.2019

Përmirësimi i shërbimeve të ofruara nga Komunat ka qenë njëra ndër sfidat e mandatit aktual të qeverisjes lokale. Për të matur se sa qytetarët janë të kënaqur me këto ndryshime në administratën lokale, instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) ka realizuar një hulumtim gjatë muajit qershor 2019 me 1074 respondent në gjithë territorin e Kosovës, ku përfshirja gjinore ka qenë 50.5% burra dhe 49.50% gra.

Sipas hulumtimit, kur qytetarët janë pyetur se në cilat shërbime komunale ka pasur përmirësime, del që përmirësimet më të mëdha kanë qenë në përshpejtimin e procedurave për t’u pajisur me dokumente të gjendjes civile (25.4%), qasjen në dokumente zyrtare (17.7%), si dhe në pranimin dhe shqyrtimin e kërkesave të qytetarëve (16.6%).

Të dhënat e plota nga hulumtimi janë paraqitur përmes infografikës në vijim.

Hulumtimi është realizuar në kuadër të projektit “Pjesëmarrje e gjerë për qeverisje të mirë”, i cili përkrahet financiarisht nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës dhe implementohet nga instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) dhe Qendra për Depolitizim të Shoqërisë Kosovare (CDKD).

Të tjerat

Sa jeni të kënaqur me shërbimet komunale?

Agjenda e Konektivitetit për 6 shtetet e Ballkanit Perendimor: Hapat tutje

Agjenda e Konektivitetit 2015-2018: Sfidat