Editorialet

Ne jetojmë në epokën e informacionit. IBM pohon se çdo ditë ne krijojmë 2.5 kuintilion bytes të të dhënave – aq shumë sa që 90% e të dhënave në format të hapur në botë sot është krijuar vetëm në dy vitet e fundit. Qeveritë si institucion, prodhojnë sasi të pakufizuara të të dhënave si pjesë […]

Rinia si ‘potenciali’ më i rëndësishëm i këtij vendi dhe si një ndër resurset kryesore është duke u lënë anash sa i përket fokusimit të politikave buxhetore dhe atyre zhvillimore në të. Kosova është një ndër shtetet që ka një përqindje shumë të madhe të rinisë, krahasuar me përqindjen e popullsisë së përgjithshme. Numri i […]

Qasja në energji konsiderohet tejet e rëndësishme për zhvillimin ekonomik të një vendi dhe për rritjen e mirëqenies sociale të njerëzve. Prodhimi i brendshëm bruto është fundja përcaktuesi më i përdorur për të vlerësuar trendin e rritjes së një shteti. Edhe pse në këtë rast prodhimi nuk nënkupton vetëm prodhimin e të mirave, por edhe […]

Si ishte, si është…? Të rinjtë në momente të caktuara të historisë së vonshme, por edhe të hershme të Kosovës, kanë ditur të organizohen dhe t’i prijnë proceseve që kanë lënë gjurmë të rëndësishme në shoqëri. Rinia ka qenë e mishëruar me idealin e ndryshimit të rrethanave politike e ekonomike, duke i prirë proceseve në […]

“Edukimi formal apo punësimi”, është një term i cili jo rrallë herë sillet në kokat dhe mendjet e të rinjëve, atyre që mendojnë për një të ardhme më të mirë, për një jetë të dinjitetshme. Por, duke e parë gjendjen në vend, shtimin e numrit të pa punëve, mungesën e një zhvillimi të hovshëm ekonomik e […]

Duke pasur parasysh gjendjen e rëndë ekonomike dhe sociale në shoqërinë tonë, trendi i migrimit është në rritje të vazhdueshme. Shumë të rinjë bëjnë përpjekje që të migrojnë përmes rrugëve sa më të shpejta, e në shumicën e rasteve jo ligjore, me qëllim që të gjejnë mundësinë e punësimit në shtetet evropiane për një standard […]