Editorialet

Republika e Kosovës vazhdon të përballet me sfida serioze në rrugën shtetndërtuese dhe integruese drejt Bashkimin Evropian (BE). Qeveritë e pasluftës, përfshirë dhe qeverinë në dorëheqje (e kaluar) kanë nisur një sërë procesesh reformuese të cilat kanë dështuar të adresojnë thelbin e problemeve. Për shkak të natyrës së shkrimit, fokusi do të jetë në sistemin […]

Hendeku i punësimit mes grave dhe burrave ekziston në nivel botëror, mirëpo shifrat janë posaçërisht alarmante në Kosovë. Kosova është vendi me përqindjen më të ulët të aktivitetit të grave në treg të punës në Evropë. Hulumtimet tregojnë se arsye kryesore e përjashtimit të grave nga tregu i punës është se ato kanë përgjegjësi që […]

Në universitetet publike të Kosovës studimet i ndjekin 70,313 studentë. Prej tyre 56% janë vajza, ndërsa 44% janë djem. Por kur është në pyetje punësimi, përqindja e burrave kalon atë të vajzave, kjo ndodh edhe në institucionet e nivelit qendror, në nivel lokal, ndërmarrje publike dhe agjenci të pavarura. Shembull, në nivel të pushtetit lokal, […]

Ne jetojmë në epokën e informacionit. IBM pohon se çdo ditë ne krijojmë 2.5 kuintilion bytes të të dhënave – aq shumë sa që 90% e të dhënave në format të hapur në botë sot është krijuar vetëm në dy vitet e fundit. Qeveritë si institucion, prodhojnë sasi të pakufizuara të të dhënave si pjesë […]

Rinia si ‘potenciali’ më i rëndësishëm i këtij vendi dhe si një ndër resurset kryesore është duke u lënë anash sa i përket fokusimit të politikave buxhetore dhe atyre zhvillimore në të. Kosova është një ndër shtetet që ka një përqindje shumë të madhe të rinisë, krahasuar me përqindjen e popullsisë së përgjithshme. Numri i […]

Qasja në energji konsiderohet tejet e rëndësishme për zhvillimin ekonomik të një vendi dhe për rritjen e mirëqenies sociale të njerëzve. Prodhimi i brendshëm bruto është fundja përcaktuesi më i përdorur për të vlerësuar trendin e rritjes së një shteti. Edhe pse në këtë rast prodhimi nuk nënkupton vetëm prodhimin e të mirave, por edhe […]