Marko Savković

Pak ide të reja ofrohen se si të tejkalohen bllokimet aktuale politike. Nëse ka ndonjë ide, ajo promovohet pa entuziazëm. Një aspekt i kësaj dorëheqje kolektive është se me kalimin e viteve shumë është propozuar vetëm për t’u refuzuar; në anën tjetër, kjo është një çështje komplekse që kërkon një zgjidhje “përfundimtare gjithëpërfshirëse” që adreson […]