Dukagjin Popovci

Qëllimi i këtij punimi është që të përcaktojë diagnozën për problemet kryesore me të cilat përballet Universiteti i Prishtinës dhe të ofrojë zgjidhje për to. Duke u bazuar në hulumtimet e bëra me palët e interesit si: studentët, mësimdhënësit dhe shoqërinë civile, punimi trajton nëntë temat më problematike nga të cilat lëngon UP-ja dhe përshkruan […]