Norë Gjuzi

Media ka një ndikim të madh në formimin e opinionit publik dhe ndërgjegjësimin shoqëror. Megjithatë, shpeshherë ndeshemi me një sfidë të madhe: përdorimin e gjuhës së urrejtjes ndaj komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Ky fenomen ka pasoja të rënda në shoqërinë kosovare, e cila drejtpërdrejt prek këto komunitete, duke nxitur ndarjen dhe diskriminimin, fenomen ky […]