Ndarja e granteve të vogla – Projekti “Shfrytëzimi i Zhvillimit: Rritja qasjes së grave në punësim”

06.03.2023

Më 06 Mars 2023 sot, u mbajt Ceremonia e ndarjes së Granteve në kuadër të projektit “Shfrytëzimi i Zhvillimit: Rritja qasjes së grave në punësim”, i financuar nga Ambasada e Mbretësisë Norvegjeze në Prishtinë.

Ky projekt që për qëllim ka avokimin për rritjen e pjesëmarrjes së grave në tregun e punës në Kosovë si faktor kyç për zhvillim të gjithëmbarshëm të shoqërisë dhe vendit, përmes granteve të vogla për organizatat në nivelin lokal, ka për qëllim të aktivizojë gratë në nivel lokal dhe rritjen e pjesëmarrjes së tyre aktive në tregun e punës.

Organizatat përfituese të granteve janë si në vijim:

–        Digital Girls/Vashat Digjitale

–        Shoqata Rinore Space ED

–        OJQ Roma in Action

–        Center for Education and Cummunity Development – Friends

–        Centar za depolitizacije Kosovskog drustva CDKD

Ky projekt që për qëllim ka avokimin për rritjen e pjesëmarrjes së grave në tregun e punës në Kosovë si faktor kyç për zhvillim të gjithëmbarshëm të shoqërisë dhe vendit, përmes granteve të vogla për organizatat në nivelin lokal, ka për qëllim të aktivizojë gratë në nivel lokal dhe rritjen e pjesëmarrjes së tyre aktive në tregun e punës.

Ky projekt mbështetet nga Norwegian Embassy in Prishtina