• Shqip

Formohet Koalicioni Kosovar kundër Dezinformimit

10.05.2023

Demokraci për Zhvillim (D4D) bashkë me gjashtë organizata tjera të shoqërisë civile është bërë pjesë e Koalicionit Kosovar kundër Dezinformimit.

Koalicioni ka për synim të avokojë dhe të mbështesë rritjen e vetëdijes dhe ndërtimin e kapaciteteve të shoqërisë kosovare për t’u përballur me sfidat e dezinformimit dhe të ndërtojë një shoqëri ku informacioni i saktë, i plotë dhe me kohë është bazë e informimit.

Kjo nismë synon që të shndërrohet në platformë të organizatave të shoqërisë civile, mediave dhe profesionistëve që i ndajnë vlerat e përbashkëta, në luftën kundër dezinformimimit, dhe atë jo vetëm nga fusha e gazetarisë dhe shoqërisë civile por edhe nga fusha e arsimit dhe shkencës.

D4D bashkë me nënshkruesit e këtij dokumenti është zotuar se do të angazhohet për ta bërë punën mbi këto parime:

  • Liria e shprehjes, rrjedhjes së informacionit dhe mediave janë të patjetërsueshme
  • Informimi dhe vendim-marrja duhet të jetë e bazuar vetëm mbi të vërtetën
  • Gjithpërfshirja
  • Edukim cilësor
  • Mbrojtja nga dezinformatat
  • Dezinformimi digjital
  • Llogaridhënia
  • Mbrojtja ligjore

Mbi bazën e këtyre vlerave dhe parimeve, anëtarët e mëposhtëm të koalicionit kanë nënshkruar këtë deklaratë për të nisur realizimin e aktiviteteve të përbashkëta.

Nënshkruar më 5 maj 2023, nga:

Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN)

Demokraci Plus (D+)

Demokraci për Zhvillim (D4D)

Internews Kosova (I/KS)

KoSSev

GračanicaOnline.info

OJQ Roma in Action