Avancimi i Agjendës për Punë të Denjtë përmes Dialogut Social

28.05.2024

Avancimi i Agjendës për Punë të Dënjtë përmes Dialogut Social është lansuar në një broshurë nga D4D në Shkurt, 2024, përmes një trajnimi 1 ditor në Agjendën për punë të Denjtë dhe Dialogun Social, ku 25 gra udhëheqëse të bizneseve dhe organizatave lokale morën pjesë. Trajnimi 1 ditor ka siguruar mundësi për gratë nga zonat urbane dhe rurale në Kosovë për të mësuar më shumë rreth programit për punë të denjtë, të drejtat dhe mundësitë e punëtorëve, si dhe rëndësinë e dialogut social për krijimin e një tregu të punës gjithpërfshirës për gratë dhe grupet e tjera sociale.

Trajnimi është realizuar në kuadër të projektit “Shfrytëzimi i Zhvillimit: Rritja e qasjes së grave në punësim” financuar nga Ambasada Norvegjeze në Kosovë.