Inception plus ten / Začetak plus deset

A decade ago, the elected representatives of the people of Kosovo gathered in an extraordinary session to declare the country independent and sovereign. One of the main arguments, which was continuously repeated throughout the process of resolving Kosovo’s political status, was that the country represented a unique case in the world politics. Such uniqueness was not limited on the legal realm of international relations and the way Kosovo declared its independence from Serbia, but also covers the multiple transitions that the Kosovo society went through. As such, although the Declaration of Independence represents a key event in Kosovo’s statehood, it is neither the beginning nor the end of the statebuilding story.

What is, then, the story of Kosovo’s statehood, ten years after independence? Starting from this very question, D4D has compiled this report that seeks to review the statehood with the help of hindsight. It should be noted in the very beginning that this report is not comprehensive and it does not aim to say the final word regarding statebuilding in Kosovo.

Throughout its four chapters, this report provides an informed critical account on the first decade of Kosovo’s statehood covering institutional, power and discursive domains. In spite of its limitations in both scope and methods, the report attempts to offer a critical overview of key issues related to Kosovo’s statehood. A special appendix to this report offers the perspective of the Kosovo citizens on the tenth anniversary of independence.


Pre jedne decenije, izabrani predstavnici naroda na Kosovu okupili su se na vanrednoj sednici da bi proglasili državu nezavisnom i suverenom. Jedan od glavnih argumenata, koji se kontinuirano ponavljao tokom procesa rešavanja političkog statusa Kosova, bio je da ova zemlja predstavlja jedinstven slučaj u svetskoj politici. Ovakva jedinstvenost nije bila ograničena samo na pravnu dimenziju međunarodnih odnosa i način kako je Kosovo proglasilo svoju nezavisnost od Srbije, već takođe pokriva i višestruke tranzicije kroz koje je prolazilo kosovsko društvo. Kao takva, iako Deklaracija o nazavisnosti predstavlja ključni događaj u državnosti Kosova, ona nije niti početak, niti završetak priče o izgradnji države.

Koja je, onda, priča o kosovskoj državnosti, deset godina nakon nezavisnosti? Počevši baš od ovog pitanja, D4D je sačinio ovaj izveštaj koji želi da napravi jedan pregled državnosti uz pomoć pogleda prema nazad. Trebalo bi na samom početku napomenuti da ovaj izveštaj nije sveobuhvatan i da ne cilja na to da kaže zadnju reč po pitanju izgradnje državnosti na Kosovu.

Kroz svoja četiri poglavlja, ovaj izveštaj pruža na informacijama zasnovan kritički stav o prvoj deceniji kosovske državnosti koji pokriva institucionalni domen i domene moći i diskursa. Uprkos svojim ograničenjima, i u opsegu i u metodama, izveštaj pokušava da pruži kritički pregled ključnih pitanja koja se odnose na kosovsku državnost. Specijalni dodatak ovog izveštaja prikazuje perspektivu kosovskih građana na desetu godišnjicu nezavisnosti.