Small Grants Award Ceremony / Ceremonija dodele malih grantova

14.09.2020

On Friday was held the ceremony of awarding small grants, within the project “Data 4 Women – Addressing COVID-19 impact on women’s labor rights” implemented by the D4D Institute and supported by “The Balkan Trust for Democracy” (BTD).

In addition to endangering public health, the COVID-19 pandemic is disproportionately affecting social welfare in Kosovo. Given the current socio-economic situation of women, the health crisis has the potential to exacerbate existing gender inequalities in Kosovo while women in the labor market are more vulnerable to established economic insecurity. Therefore, D4D today awarded five small grants, the purpose of which is to advocate for increasing women’s access to the labor market at the local level as well as sustainability in the labor market after COVID-19.

Beneficiaries of small grants are the following organizations / associations:

1.“Okarina e Runikut” The main goal of the project is to support female beekeepers with emergency packages which have suffered great damage to their farms, namely beehives during the Covid-19 pandemic. 2. “Roma in Action”  The aim of this project is to build the capacity of girls and women in communities to be an active part of decision-making. 3. “Vizionida” The main goal of the project is to improve the position of women-led businesses by identifying their needs and concrete proposals to help these women by making changes to the “Municipal Regulation on Tariff Taxes and Fines of 2021”. 4.“ACDC” The overall goal of the project is to research, collect and distribute data on problems and challenges related to the socio-economic status of employed and unemployed women in northern Kosovo in order to develop recommendations for local and central decision makers, media and international organizations. 5.“Amadeus” The project aims to engage women teachers in extracurricular activities with children of single mothers. In this way two groups benefit and in this case, the children of single mothers and women teachers thus mitigating their material crisis caused by Covid19. At the same time, children who have remained isolated and without proper activities and commitment also benefit.

 

The D4D Institute will work closely with all grant-making organizations/associations, so that the results of these projects are as large and beneficial as possible for women in the labour market.

 

 


U petak je održana ceremonija dodele malih grantova, u okviru projekta „Odgovor na posledice KOVIDA-19 po prava žena na tržištu rada“ koji realizuje Institut D4D a podržava „Balkanski fond za demokratiju“ (BTD).

Sem što je ugrozila javno zdravlje, pandemija KOVIDA-19 pokazuje da nesrazmerno utiče i na socijalno blagostanje na Kosovu. Imajući u vidu aktuelnu socio-ekonomsku situaciju žena, zdravstvena kriza nosi potencijal da pogorša postojeće rodne nejednakosti na Kosovu, sa time da su žene na tržištu rada još ranjivije, zbog nastale ekonomske nesigurnosti.  Stoga je D4D danas dodelio pet malih grantova, u nameri da njima zagovara povećanje pristupa žena tržištu rada na lokalnom nivou kao i njihovu održivost na tržištu rada nakon KOVIDA-19.

Dobitnici malih grantova su sledeće organizacije / udruženja:

1. „Okarina e Runikut” Glavni cilj projekta je podrška ženama koje se bave pčelarstvom, a koje su pretrpele veliku štetu na svojim gazdinstvima, odnosno košnicama, tokom pandemije kovida-19 hitnim paketima. 2. „Roma in Action” Svrha je ovog projekta da podigne kapacitete devojaka i žena u zajednici kako bi bile aktivni deo odlučivanja. 3. „Vizionida” Glavni je cilj projekta da poboljša položaj preduzeća koja vode žene, identifikovanjem njihovih potreba i konkretnih predloga za pomoć́ tim ženama, izmenama „Opštinske uredbe o taksama, dažbinama i novčanim kaznama za 2021. godinu”. 4. „ACDC” Opšti je cilj projekta da istraži, prikupi i raspodeli podatke o problemima i izazovima u vezi sa socio-ekonomskim statusom zaposlenih i nezaposlenih žena na severu Kosova, kako bi se osmislile preporuke za lokalne  i centralne donosioce odluka, medije i međunarodne organizacije. 5. „Amadeus” Projekat ima za cilj da angažuje nastavnice u dopunsku nastavu organizovanu za decu samohranih majki. Ovim putem će koristi ostvariti 2 grupe, deca samohranih majki i same nastavnice, čime će se ublažiti njihova materijalna kriza izazvana kovidom19. Istovremeno, korist će ostvariti i deca koja su ostala izolovana i bez istinskih aktivnosti i angažovanja tokom ovog vremena.

Institut D4D će blisko sarađivati sa svim organizacijama / udruženjima dobitnicima grantova, kako bi rezultati ovih projekata bili što veći i korisniji za žene na tržištu rada.