KOSOVO – SERBIA DIALOGUE: THE CIVIL SOCIETY PLATFORM FOR DIALOGUE DEMANDS TRANSPARENCY FROM THE GOVERNMENT

11.09.2020

We, the members of the civil society, are closely following the developments regarding the dialogue process between Kosovo and Serbia. Despite persistent demands for an increased role and involvement of the US in the dialogue, we express our concern about the lack of transparency that has accompanied the process of reaching an agreement between Kosovo and Serbia in Washington. Furthermore, the next steps towards its implementation remain unknown.

Following the same practice, the Government is continuing the meetings in Brussels, where the possibility of reaching a final agreement with Serbia has been announced. However, Kosovo representatives did not provide details regarding the agenda, the topics and Kosovo’s position in these meetings in Brussels.

The country’s Government as the bearer of this process has not been transparent even to the Assembly as the highest foreign policy oversight body. The Government’s reports to the Assembly so far regarding the dialogue have been only superficial, not providing concrete information on developments within this process. The Kosovo Government has not shared with the MPs the state platform for dialogue with Serbia and has not made this document public for the citizens either. The lack of information regarding the dialogue has caused confusion and uncertainty among citizens about the expected results of this process.

Therefore, the ‘Civil Society Platform for Dialogue’ requires that the dialogue process be developed on principles of transparency and accountability of the Government to the Assembly and the general public.

 


DIJALOG KOSOVO- SRBIJA: PLATFORMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA DIJALOG ZAHTEVA TRANSPARENTNOST OD VLADE

Mi, ?lanovi civilnog društva, pomno pratimo dešavanja u vezi sa procesom dijaloga izme?u Kosova i Srbije. Uprkos kontinuiranim zahtevima za pove?anom ulogom i uklju?ivanjem SAD-a u dijalog, izražavamo zabrinutost zbog nedostatka transparentnosti koji je pratio proces postizanja sporazuma izme?u Kosova i Srbije u Vašingtonu. Štaviše, slede?i koraci u pravcu njegovog sprovo?enja ostaju i dalje nepoznati.

Prate?i istu praksu, Vlada nastavlja sastanke u Briselu, gde je najavljena mogu?nost postizanja kona?nog sporazuma sa Srbijom. Me?utim, kosovski predstavnici nisu pružili detalje o dnevnom redu, temama i položaju Kosova na ovim sastancima u Briselu.

Vlada zemlje kao nosioca ovog procesa nije bila transparentna ni prema Skupštini kao najvišem nadzornom telu spoljne politike. Dosadašnja Vladina izveštavanja u Skupštini u vezi sa dijalogom bila su samo površinska, ne pružaju?i konkretne informacije o razvoju u okviru ovog procesa. Vlada Kosova nije podelila sa poslanicima ni državnu platformu za dijalog sa Srbijom, a nije objavila ovaj dokumenat ni za gra?ane. Nedostatak informacija u vezi sa dijalogom izazvala je zbunjenost i nesigurnost me?u gra?anima u pogledu o?ekivanih rezultata ovog procesa

Stoga, “Platforma civilnog društva za dijalog” zahteva da se proces dijaloga razvija na osnovu istinskih na?ela transparentnosti i odgovornosti Vlade prema Skupštini i široj javnosti.