Përceptimi qytetarë për punën e kryetarëve të komunave

15.10.2018

Në infografikë paraqiten rezultatet e hulumtimit të bërë nga Demokraci për Zhvillim (D4D) në raport me atë se sa janë të kënaqur qytetarët e Kosovës më qeverisjen komunale, përkatësisht me punën e kryetarëve të komunave gjatë gjashtëmujorit të parë, të vitit të parë, të mandatit të kryetarit.

Hulumtimi ka nxjerr se 63.4 për qind e qytetarëve janë të kënaqur me punën e kryetarëve të komunave gjatë gjashtëmujorit të parë, të vitit të parë të mandatit (rezultatet e paraqitura në infografikë me ngjyrë të kaltër).

Të pa kënaqur me punën e kryetarëve të komunave, për të njëjtën periudhë kohore, janë deklaruar 30.6 për qind e qytetarëve të anketuar (rezultatet e paraqitura në infografikë me ngjyrë të kuqe).

D4D do të vazhdoj të monitoroj komunat për shërbimet që ato ofrojnë për qytetarët e tyre, perceptimet e qytetarëve rreth shërbimeve dhe informacioneve që iu ofrohen, por edhe mundësitë që iu ofrohen qytetarëve për pjesëmarrje në proceset vendimmarrëse dhe politikë-bërëse.

Këto janë faktorë të rëndësishëm për një qeverisje të mirë dhe që kanë nevojë për përmirësim pasi që nga hulumtimi i D4D-së gjithashtu ka dalë se 32.8 për qind e qytetarëve as që kanë tentuar të kontaktojnë komunën e tyre.

Hulumtimi është realizuar në kuadër të projektit “Pjesëmarrje e gjerë për qeverisje të mirë”, i cili përkrahet financiarisht nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës dhe implementohet nga instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) dhe Qendra për Depolitizim të Shoqërisë Kosovare (CDKD)

Të tjerat

Në cilat shërbime komunale ka pasur përmirësime?

Sa jeni të kënaqur me shërbimet komunale?

Agjenda e Konektivitetit për 6 shtetet e Ballkanit Perendimor: Hapat tutje