Informal meetings for good governance in Ranilug, Kamenica and Klokot

31.07.2019

(Serbian below)

The improvement of the local governance is one of the focuses of Democracy for Development institute through the project “Increased participation for good governance”. To better understand how much the good governance principles are being implemented, D4D in partnership with organization Center for De-politization of Kosovo Society (CDKD) has continued to organize breakfast briefings in the Serbian majority municipalities Ranilug, Kamenica and Klokot. Invited in these meetings were municipal officials, municipal councilors, NGO organizations, and youth organizations to discuss over the plans/programmes of the Municipality and the citizen participation in all policy- and decision- making processes.

During the meeting in Ranilug, the main focus was given to the work of the Municipality in the improvement of conditions and providing the opportunities to youth through the internship programs, and similar projects offered by the local NGOs and UNMIK. Although there are these projects, it was emphasized that the participation of the Ranilug youth in decision-making processes is not at a satisfying level, and the civil society is not developed that much either. Therefore, the Municipality is trying to offer support and cooperation opportunities to NGOs, local and international ones, if they make a request for support. On the other hand, women are very active in the Municipality, who through the informal group have prepared a regulation and action plan, which were voted in the municipal assembly recently.

In the meeting organized in Kamenica, where participated the vice-mayor of the Municipality, women municipal councilors, NGOs and youth organizations, it was stated that women have been given more space to be part of decision-making, since 6 of the directories of the Municipality are being lead by women. Also, women have been included in the municipal assembly committees and have formed their informal group within the assembly, a group which is very active in preparing policies that have to do with the women empowerment and participation in decision-making processes. In mean time, in the meeting it was also discussed about youth, where the vice-mayor emphasized the support that the Municipality has offered to them during this mandate, through cooperation in various projects with  youth organizations, as well as by frequently inviting them for participation in decision- and policy- making processes.

Meanwhile, in Klokot is a totally different story. In the meeting organized with municipal councilors and youth of this Municipality, it was stated that the Municipality doesn’t offer almost any opportunity for participation in decision- and policy- making processes and doesn’t work at all in the improvement of employment conditions for the youth of the Municipality. According to the participants, in the Municipality of Klokot there are more issues than improvements under the mandate of the current party in power. Municipal Assembly meetings are held just to fulfill the legal framework, with duration of couple minutes, and nothing is discussed. Also, the inclusion of youth in decision- and policy- making processes, according to participants, is done based on political affiliation, because only the supporters of the party in power are involved in the meetings with municipal officials, and the decisions at municipal level are made only by them.

This activity is organized within the framework of the project “Increased participation for good governance”, implemented by Democracy for Development institute (D4D) in partnership with Center for De-Politization of Kosovar Society (CDKD), with financial support by the Embassy of the Netherlands in Kosovo.

Neformalni sastanci za dobru upravu u Ranilugu, Kamenici i Klokotu

Poboljšanje lokalne uprave jedna je od tema u fokusu instituta Demokratija za razvoj, u sklopu projekta „Široko učešće za dobru upravu”. Da bi razumeo koliko se primenjuju standardi dobre uprave, D4D je u partnerstvu sa organizacijom Centar za depolitizaciju kosovskog društva (CDKD) nastavio sa organizovanjem neformalnih sastanaka po principu “breakfast briefings” u srpskim opštinama Ranilug, Kamenica i Klokot. Na istu su bili pozvani opštinski zvaničnici, odbornici, nevladine organizacije i omladinske organizacije kako bi porazgovarale o planovima/programima opština i učešću građana u svim procesima donošenja politike i odlučivanja.

Tokom sastanka u Ranilugu, najveća pažnja poklonjena je radu opštine i poboljšanju uslova i pružanju mogućnosti mladima programima praktičnog rada i sličnim projektima ponuđenim od strane lokalnih nevladinih organizacija i UNMIK-a. I pored ovih projekata, istaknuto je da učešće mladih iz Raniluga u procesima odlučivanja nije na zadovoljavajućem nivou i da je građansko društvo veoma slabo razvijeno. S tim u vezi, Opština pokušava da pruži podršku i mogućnosti saradnje sa nevladinim, lokalnim i međunarodnim organizacijama, ukoliko podnesu zahtev za podršku. Sa druge strane, žene su aktivnije u ovoj Opštini, i u svojoj neformalnoj grupi su pripremile uredbu i akcioni plan, koji je nedavno izglasan i u skupštini opštine.

Na sastanku organizovanom u Kamenici, na kome su učestvovali potpredsednik opštine, opštinske odbornice, nevladine i omladinske organizacije, istaknuto je da je ženama dat mnogo veći prostor da budu deo odlučivanja, imajući u vidu da 6 direkcija ove Opštine predvode žene. Takođe, žene su uključene i u sastav nekolicine odbora u skupštini opštine i obrazovale su neformalnu grupu žena u sklopu skupštine opštine, kao forum koji je veoma aktivan u izradi politika u vezi sa osnaživanjem žena i njihovim učešćem u procesima odlučivanja. Istovremeno, na ovom sastanku je diskutovano i o mladima, na kome je potpredsednik istakao podršku koju im je Opština pružila tokom ovog mandata, saradnjom na različitim projektima sa omladinskim organizacijama, finansijskom podrškom mladih u poljoprivrednim projektima, pružanjem školskih stipendija studentima i neprekidnim upućivanjem poziva za učešće u procesima donošenja politike i odlučivanja.

Sa druge strane, u Klokotu je situacija u potpunosti suprotna. Na sastanku organizovanom sa odbornicima i mladima iz ove Opštine, istaknuto je da Opština ne pruža skoro nikakvu mogućnost za učešće u procesima donošenja politika i odluka i da ne radi uopšte na poboljšanju uslova za zapošljavanje mladih u ovoj opštini. Prema rečima prisutnih, mandat vladajuće stranke u Opštini Klokot  je mnogo više obeležen problemima nego poboljšanjima. Sastanci skupštine opštine se održavaju samo kako bi se ispunilo slovo zakona, traju par minuta i na njima se ne diskutuje ni o čemu. Takođe, uključivanje mladih u procese donošenja politike i odlučivanja, prema rečima učesnika, se vrši na osnovu bliskosti sa političkom strankom, imajući u vidu da su samo podržavaoci vlasti uključeni u sastanke sa opštinskim zvaničnicima a na kraju samo oni donose odluke na opštinskom nivou.

Ova aktivnost je organizovana kao deo projekta „Široko učešće za dobru upravu”, koji realizuje institut Demokratija za razvoja (D4D) u partnerstvu sa Centrom za depolitizaciju kosovskog društva (CDKD), i omogućena je finansijskom podrškom Ambasade Holandije na Kosovu.