Roli i shoqatave me anëtarësi në formësimin e vendimmarrjes në shërbim të interesit publik

Ky punim analizon shkallën e zhvillimit dhe përfshirjen e shoqatave me anëtarësi në çështjet publike. Gjetjet kryesore tregojnë që shumica e shoqatave në Kosovë nuk kanë një bazë të mirëfilltë të anëtarësisë, përfitojnë pak nga puna vullnetare dhe nuk janë në gjendje të ndikojnë në agjendën publike.

Ky punim është përgatitur me kontribut nga: Fjolla Raifi, Rozafa Ramadani.