Shërbimet komunale në 6 mujorin e fundit

08.06.2017

Të tjerat

Modeli i lejës prindërore

Pjesëmarrja totale nëpër aktivitete

Jo-aktiviteti i grave në treg të punës