Përceptimi i qytetarëve për Liderët Kosovar

05.07.2018

Instituti Demokraci për zhvillim (D4D) ka realizuar anketë me 1070 qytetarë të përzgjedhur me metodën e rastësisë në mbarë territorin e Kosovës. Pyetja e parashtuar ka qenë: Cili nga këta liderët më poshtë përshkruan më së miri këto karakteristika? 1) I/E sinqertë; 2) Lider/e i/e Fuqishëm/me; 3) Ka bindje të njëjta politike; 4) I/E dijshëm/inteligjent; 5) Shpresëdhënës; 6) I/E frikshëm/me; 7) Kujdeset për popullin; 8) Sjellë ndryshime; 9) Qëndrime të qarta; 10) I/E korruptuar.

Në bazë të pyetjes është nxjerrë perceptimi i qytetarëve të Kosovës për liderët e skenës politike. Në grafin e mëposhtëm kemi paraqitur pozicionimin e liderëve duke peshuar vetitë e ku kemi paraqitur nga një veti të mirë dhe të keqe me përqindjen më të lartë.

Të tjerat

Agjenda e Konektivitietit 2015-2018

Cilat janë arsyet kryesore pse njerëzit në Kosovë nuk kanë vende pune?

Përceptimi qytetarë për punën e kryetarëve të komunave