Invitation for Bids / Poziv za prijavljivanje

13.11.2017

Invitation for Bids

Democracy for Development (D4D) is a non-profit organization with the aim to promote an active and educated citizenry that both fully participates in the public space and utilizes the public arena of representation and decision-making to deliberate and build consensus over smart, efficient, and sustainable resource allocation as well as equitable development.

Product/service description
Democracy for Development (D4D) is calling for interested and qualified bidders/contractors/companies to make their bid for the products/services as follows:

 • Development of a database:
  • Type: Operational Database
  • Data: Read/Write in real-time. (OLAP)
  • Access: More than one (1) account with access to read/write in the database.
 • Laptops or Desktops (7) – bids should include price for both.
  • Software: Windows 10 Pro (Licensed), MS Office 2013 or 2016 (Licensed).

Required Documents

 • Technical Bid – The bidder should include the timeline for providing the final product/service that they offer. The bidder may apply for one or both products/services listed above. Technical details will be presented in the information session.
 • Financial bid – The bidder should provide the original signed financial offer, together with three copies. The financial offer should be provided in EURO. The bidder should provide its prices in two forms, with and without VAT. The contractor is responsible for all the taxes and other obligations as per the Republic of Kosovo legislation.

The offers can be mailed in Albanian, Serbian or English, at the following address:

Demokraci për Zhvillim
Zenel Salihu 28, 5/13
Prishtinë 10000, Kosovë

The deadline for bidding is on 24th of November 2017. For details about the products/services, please write us at procurement@d4d-ks.org. For this procurement process there isn’t a special application form and tender dossier, therefore the bidding companies are free to make their bid with their own templates. The offer should be mailed in two envelopes, one with the original bid and one with the copies.

Only the successful bidders/companies will be contacted. Democracy for Development (D4D) and the British Embassy in Prishtina, reserve the right to reject any or all bids. D4D also reserves the right to cancel this bidding procedure at any moment, without any responsibility from its side.

The evaluation procedure is confidential. The decisions of the Commission for Evaluation (CFE) will be taken as a group and the meetings will be held in a closed session. Members of the CFE are obliged to be confidential. The evaluation reports and written data are for official use only and should not be communicated to the bidders or any other third-parties besides D4D and the British Embassy.

Poziv za prijavljivanje

Demokratija za razvoj (D4D) je neprofitna organizacija koja se bavi promovisanjem aktivnog i obrazovanog društva, koje učestvuje u javnom prostoru i koristi ga za zastupanje i odlučivanje, za diskusiju i postizanje konsenzusa o raspodeli resursa koji su efikasni, brzi, dugoročni i dovode do nepristrasnog razvoja.

Opis usluge/proizvoda

Demokratija za razvoj (D4D) poziva zainteresovane i kvalifikovane ponuđače /ugovarače/kompanije da podnesu svoje ponude u vezi sa sledećim proizvodima/uslugama:

 • Razvoj baze podataka:
  • Vrsta: Operativna baza podataka
  • Podaci: Očitavanje/unos podataka u stvarnom vremenu. (OLAP)
  • Pristup: Više od jednog (1) naloga uz mogućnost čitanja/unosa u bazu podataka.
 • Laptop ili desktop (7) – ponude treba da uključuju cenu za oba
  • Softver: Windows 10 Pro (sa licencom), MS Office 2013 ili 2016 (sa licencom)

Tražena dokumentacija

 • Tehnička ponuda – Ponuđači treba da pruže raspored primene i predloženi kvalitet. Ponuđač se može prijaviti za jedan ili oba proizvoda / usluga navedenih gore. Tehnički detalji će biti predstavljeni u informativnoj sesiji.
 • Finansijska ponuda – Ponuđači treba da podnesu originalnu i potpisanu finansijsku ponudu, uz tri primerka. Finansijska ponuda treba da se podnese u evrima. Ponuđač treba da pruži svoju cenu u dva oblika, sa PDV-om i bez PDV-a. Ugovarač je odgovoran za sve takse i druge dažbine u skladu sa propisima Republike Kosovo.

Ponude se mogu podneti na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku, na sledeću adresu:

Demokratija za razvoj
Zenel Salihu 28, 5/13
Priština 10000, Kosovo

Rok za podnošenje ponuda je 24. novembar 2017. Za detalje o proizvodima / uslugama, molimo da nas pišete na procurement@d4d-ks.org. Za ovaj proces nabavke nema posebnog obrasca i tenderskog dosijea, te su ponuđači slobodni da ponudu podnesu na svojim obrascima. Ponuda treba da sadrži koverat sa originalnim dokumentima i koverat sa kopijama.

Samo uspešni ponuđači/kompanije biće kontaktirani.  Demokratija za razvoj (D4D) i Britanska ambasada u Prištini zadržavaju pravo da odbiju neku ili sve ponude. D4D takođe zadržava pravo da poništi ovaj ponuđački postupak u svakom trenutku, bez neke posebne odgovornosti na svojoj strani.

Ceo postupak procene je poverljive prirode. Odluke Komisije za procenu donose se u grupi a sastanci se održavaju iza zatvorenih vrata. Članovi Komisije za procenu dužni su da ispoštuju tajnost. Izveštaji procene i pismeni podaci služe samo za službenu upotrebu i ne mogu se saopštavati ponuđačima ili nekoj drugoj stranci bez izričite dozvole D4D-a i Britanske ambasade.