Invitation for Bids for online platform / Poziv za prijavljivanje za online platformu

14.11.2017

Invitation for Bids

Democracy for Development (D4D) is a non-profit organization with the aim to promote an active and educated citizenry that both fully participates in the public space and utilizes the public arena of representation and decision-making to deliberate and build consensus over smart, efficient, and sustainable resource allocation as well as equitable development.

Product/service description
Democracy for Development (D4D) is calling for interested and qualified bidders/contractors/companies to make their bid for the product/service as follows:

Online Interactive Platform

Technical specifications for the platform can be obtained by email: procurement@d4d-ks.org

Required Documents

  • Technical Bid – The bidder should include the timeline for providing the final product/service that they offer;
  • Financial bid – The bidder should provide the original signed financial offer, together with three copies. The financial offer should be provided in EURO. The bidder should provide its prices in two forms, with and without VAT. The contractor is responsible for all the taxes and other obligations as per the Republic of Kosovo legislation. The bidder should present the price for the domain name as well as for hosting, security and maintenance of the domain.

The offers can be mailed in Albanian, Serbian or English, at the following address:

Demokraci për Zhvillim
Zenel Salihu 28, 5/13
Prishtinë 10000, Kosovë

The deadline for bidding is on 28th of November 2017. An information session for all the interested parties will be held on 20th of November 2017 at 2:00pm, in the D4D offices at the abovementioned address. Please confirm the attendance at procurement@d4d-ks.org with subject “platform info session”. For this procurement process there isn’t a special application form and tender dossier, therefore the bidding companies are free to make their bid with their own templates. The offer should mailed in two envelopes, one with the original bid and one with the copies.

Only the successful bidders/companies will be contacted. Democracy for Development (D4D) and the Embassy of Netherlands in Kosovo, reserve the right to reject any and all bids. D4D also reserves the right to cancel this bidding procedure at any moment, without any responsibility from its side.

The evaluation procedure is confidential. The decisions of the Commission for Evaluation (CFE) will be taken as a group and the meetings will be held in a closed session. Members of the CFE are obliged to be confidential. The evaluation reports and written data are for official use only and should not be communicated to the bidders or any other third-parties besides D4D and the Embassy of Netherlands in Kosovo.

Poziv za prijavljivanje

Demokratija za razvoj (D4D) je neprofitna organizacija koja se bavi promovisanjem aktivnog i obrazovanog društva, koje učestvuje u javnom prostoru i koristi ga za zastupanje i odlučivanje, za diskusiju i postizanje konsenzusa o raspodeli resursa koji su efikasni, brzi, dugoročni i dovode do nepristrasnog razvoja.

Opis usluge/proizvoda

Demokratija za razvoj (D4D) poziva zainteresovane i kvalifikovane ponuđače /ugovarače/kompanije da podnesu svoje ponude u vezi sa sledećim proizvodima/uslugama:

Online interaktivna platforma

Tehničke specifikacije za platformu mogu se dobiti putem e-maila: procurement@d4d-ks.org

Tražena dokumentacija

  • Tehnička ponuda – Ponuđači treba da pruže raspored primene i predloženi kvalitet.
  • Finansijska ponuda – Ponuđači treba da podnesu originalnu i potpisanu finansijsku ponudu, uz tri primerka. Finansijska ponuda treba da se podnese u evrima. Ponuđač treba da pruži svoju cenu u dva oblika, sa PDV-om i bez PDV-a. Ugovarač je odgovoran za sve takse i druge dažbine u skladu sa propisima Republike Kosovo. Ponuđač bi trebao predstaviti cijenu za ime domena, kao i za hosting, sigurnost i održavanje domena.

Ponude se mogu podneti na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku, na sledeću adresu:

Demokratija za razvoj
Zenel Salihu 28, 5/13
Priština 10000, Kosovo

Rok za podnošenje ponuda je 28. novembar 2017. Informativna sesija za sve zainteresovane održaće se dana 20. novembra 2017 od 14:00 časova, u prostorijama D4D-a na gore navedenoj adresi. Potvrdite prisustvo na procurement@d4d-ks.org sa predmetom “platforma info session”. Za ovaj proces nabavke nema posebnog obrasca i tenderskog dosijea, te su ponuđači slobodni da ponudu podnesu na svojim obrascima. Ponuda treba da sadrži koverat sa originalnim dokumentima i koverat sa kopijama.

Samo uspešni ponuđači/kompanije biće kontaktirani.  Demokratija za razvoj (D4D) i Britanska ambasada u Prištini zadržavaju pravo da odbiju neku ili sve ponude. D4D takođe zadržava pravo da poništi ovaj ponuđački postupak u svakom trenutku, bez neke posebne odgovornosti na svojoj strani. 

Ceo postupak procene je poverljive prirode. Odluke Komisije za procenu donose se u grupi a sastanci se održavaju iza zatvorenih vrata. Članovi Komisije za procenu dužni su da ispoštuju tajnost. Izveštaji procene i pismeni podaci služe samo za službenu upotrebu i ne mogu se saopštavati ponuđačima ili nekoj drugoj stranci bez izričite dozvole D4D-a i Ambasada Holandije na Kosovu.