Rina Vokshi

Barazia gjinore, si komponent themelor i shoqërive gjithë-përfshirëse, ka ndikim të drejtpërdrejtë në forcimin e demokracive. Kur proceset zgjedhore dhe politike janë gjithë-përfshirëse nga aspekti gjinor, interesat e të dyja gjinive inkorporohen në të gjitha nivelet. Kuadri ligjor i Kosovës promovon barazinë gjinore në vendimmarrje, si në sektorin publik ashtu dhe në atë privat. Megjithatë, […]