Jehona Serhati

Në këtë punim analizohet Arsimi dhe Aftësimi Profesional (AAP) në Kosovë me theks të veçantë në sistemin e AAP të shkollimit të mesëm të lartë që funksionon në kuadër të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT dhe të Agjencisë për Arsim dhe Aftësim Profesional, dhe Arsimin e të Rriturve). Këtu, ndër të tjera, janë […]