Ajete Kërqeli

Për qëllim të këtij punimi janë mbajtur pesë takime në disa rajone të Kosovës, një fokus grup dhe njëmbëdhjetë intervista me gratë nga komuniteti serb dhe ai shqiptar, përfaqësuese nga shoqëria civile, sektori privat dhe institucionet relevante, fokusi kryesor i të cilave kanë qenë çështjet gjinore dhe të drejtat e njeriut. Në fazën e parë […]