Ky program është ideuar që të shqyrtojë dhe vlerësojë opsione të larmishme të politikave me synimin që ta përmirësojë politikëbërjen në dobi të mirëqenies së përgjithme në shoqëri.

Me kapacitetet e veta të brendshme, D4D njihet si një institut i besueshëm sa i përket analizës së politikave dhe hulumtimit. Ne mëtojmë të paraqesim propozime për politika të cilat janë  të zbatueshme, autentike dhe gjithëpërfshirëse për interesin publik. Për të arritur këtë, D4D bashkëpunon me akterë të larmishëm relevantë, duke përfshirë institucionet e nivelit lokal dhe qëndror, si dhe shoqërinë civile.

Modeli i lejës prindërore

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

20 Dhjetor 2017 Ajete Kërqeli

Analizë e Politikave dhe Hulumtim

06 Dhjetor 2017 Linda Abazi-Morina, Rezarta Delibashzade